Thực hiên nhiệm vụ giáo dục trung học

...

Thực hiên nhiệm vụ gfiáo dục trung học
  
 

SỞ GD & ĐT BẮC KẠN

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BA BỂ

 

 

 

Số: 120 / KH-NTBB

 

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

                                             Ba Bể, ngày 11 tháng 9 năm 2017 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc

Năm học 2017- 2018

 

Thực hiện Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Công văn số 1450/SGDĐT-GDDT ngày 06/9/2017 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc năm học 2017-2018

Trường PTDT Nội Trú Ba Bể xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 12/10/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn; Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XI) về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/7/2016) và những văn bản có liên quan.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ và 05 giải pháp cơ bản của ngành; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục thực hiện tốt việc dạy học tiếng DTTS cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em

3. Thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành đối với giáo dục dân tộc; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dạy, người học.

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường

2. Xây dựng, phát hiện các tấm gương điển hình về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lí tâm huyết, nhiều sáng kiến trong quản lý, giáo dục, giảng dạy và nuôi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số.

Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lí, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số.

3. Tăng cường tuyên truyền về tấm gương các nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục, cán bộ thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng,... có nhiều đóng góp cho giáo dục.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

1. Duy trì số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS

- Bảo đảm duy trì sĩ số, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học vỉ chán học hay học yếu.

- Chú trọng nâng cao chất lượng dạy học các môn văn hóa, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và giáo dục kỹ năng sống.

- Tăng cường các hình thức bồi dưỡng, phụ đạo phù hợp.Quan tâm chất lượng dạy và học nhằm nâng cao các kỹ năng sử dụng tiếng Việt đối với từng đối tượng HS dân tộc thiểu số.Giáo dục ý thức tự học, tự rèn của HS; tổ chức tốt các giờ tự học.

- Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc nội quy kí túc xá, nội quy phòng ở, nội quy nhà ăn…Tổ chức nơi ăn ở của HS sạch sẽ, gọn gàng, hợp vệ sinh, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.Xây dựng phong trào thi đua, tự quản trong học sinh.Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp. Phối hợp với các cơ sở y tế của địa phương chăm sóc sức khỏe cho HS theo định kỳ (Khám sức khỏe 01 lần/1năm), ngoại khoá y tế 2 lần/ năm.Chủ động, tích cực phòng, chống không để xảy ra dịch bệnh. Giáo dục nếp sống văn minh và thực hành kỹ năng sống trong khu nội trú và trong sinh hoạt tập thể

- Tổ chức chu đáo, có hiệu quả các hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ôn tập, kiểm tra, thi thử, luyện thi và chuẩn bị tốt các điều kiện để HS tự tin tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Làm tốt công tác hướng nghiệp cho HS, hướng dẫn HS đăng ký và làm hồ sơ dự thi vào cấp THPT, bảo đảm các chính sách ưu tiên đối với học sinh dân tộc

- Tích cực tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn nghệ, thể thao, lễ hội, tết dân tộctheo chủ đề, chủ điểm nhằm xây dựng mối đoàn kết, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động giáo dục của nhà trường, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục của trường PTDTNT.

2.1. Quy hoạch mạng lưới trường lớp

-Tiếp tục đề nghị và tham mưu với SGDĐT và lãnh đạo các ban, ngành cấp trên mở rộng quy mô trường, lớp để đáp ứng được mục tiêu giáo dục.

- Đẩy mạnh xã hội hóa dưới nhiều hình thức, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bổ sung các điều kiện hỗ trợ hoạt động giáo dục và công tác quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động, kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng trong phạm vi khả năng của nhà trường.

2.2. Thực hiện công tác tuyển sinh:

Tuyển sinh năm học 2017-2018 thực hiện theo Quy chế hoạt động của trường PTDT Nội trú, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGD ngày 25/8/2008 và thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh THCS và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và quy định tại Quy chế này.

Việc tuyển sinh thực hiện theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cấp trên

2.3. Nâng cao chất lượng dạy và học.

a. Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục:

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn- Thực hiện học 2 buổi /ngày (từ thứ 2 đến thứ 7) theo công văn số1799/GD&ĐT-GDTrH ngày 05/11/2010 của SGD&ĐT.

b. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp đối tượng học sinh dân tộc thiểu số.

- Tổ chức khảo sát phân loại học sinh các lớp ngay từ đầu năm học từ đó xây dựng kế hoạch dạy học, phù đạo, bồi dưỡng đúng đối tượng học sinh.

- Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số.Thực hiện nghiêm túc quy chế đánh giá xếp loại học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí dạy học, kiểm tra, đánh giá phù hợp học sinh dân tộc thiểu số.

c. Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù trong trường PTDTNT gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho học sinh:

- Xây dựng và giáo dục cho học sinh thực hiện tốt nội quy kí túc xá, nội quy phòng ở, quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường, xây dựng lối sống văn minh thanh lịch của học sinh nội trú, tổ chức nơi ăn, chỗ ở của học sinh sạch sẽ, gọn gàng hợp vệ sinh; chỉ đạo bộ phận y tế phối hợp với trung tâm y tế khám sức khoẻ định kì, khám, chữa và chăm sóc tận tình khi học sinh ốm đau, tích cực phòng chống không để xảy ra dịch bệnh.

- Giáo dục cho học sinh thấy được sự ưu tiên và quan tâm của Đảng, nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật qua các môm học như giáo dục công dân, hoạt động đoàn đội…

-Nâng cao hiệu quả giáo dục văn hoá dân tộc qua các hoạt động: Biểu diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn (20/11; 26/3…) Thi trang phục dân tộc, quy định mặc trang phục dân tộc vào 1 ngày trong tuần…

-Tổ chức tốt các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 giúp các em định hướng sau khi tốt nghiệp, hướng dẫn học sinh đăng kí và làm hồ sơ dự thi.

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, khu nội trú, nhà ăn, khu vệ sinh, trồng cây và chăm sóc cây; tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp, tư vấn nghề, tham quan, ngoại khoá ... Tiếp tục xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, tiếp tục thực hiệnmô hình trường học gắn liền với thực tiễn khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh

- Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh: kĩ năng ứng xử văn hoá, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm; rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kĩ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác; rèn luyện kĩ năng chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội qua các hoạt động ngoại khóa, CLB.

Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh như: Hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí khác phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

Tổ chức cho học sinh chăm sóc di tích lịch sử Tổng Luyên,chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho học sinh.

d. Làm tốt công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh trước khi ra trường.

3. Tăng cường dạy tiệng việt và tiếng dân tộc thiểu số

3.1. Dạy tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số:

Nâng cao kĩ năng sử dụng tiếng việt cho học sinh thông qua các môn học như môn ngữ văn, qua giao tiếp, giao lưu…

3.2. Dạy tiếng dân tộc thiểu số:

Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho một số ít giáo viên chưa thông thạo tiếng dân tộc

III., TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ GIÁO DỤC DÂN TỘC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

1. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc

- Tăng cường công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở vùng dân tộc. Từ đó, đề ra giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc. Làm tốt công tác tuyên truyền để toàn xã hội quan tâm tới giáo dục ở vùng dân tộc.

- Xây dựng hệ thống số liệu kết quả giáo dục hằng năm của nhà trường theo thành phần dân tộc

- Thực hiện tốt công tác thông tin thường xuyên giữa các tổ CM, đoàn thể trong trường, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ (đầu năm, cuối HKI, cuối năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của Sở GD&ĐT, đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định các thông tin, số liệu chính xác.

- Tăng cường kiểm tra các lĩnh vực: Quản lí dạy học, hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức nuôi dưỡng học sinh, xây dựng cơ sở vật chất, sách, tài liệu thiết bị dạy học, thực hiện các chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh của trường, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của nhà trường. Phát huy sáng kiến quản lý và dạy học trong trường.

- Tăng cường bồi dưỡng cán bộ quản lí của nhà trường và bồi dưỡng giáo viên: Tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên, giữa các cụm trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

- Rà soát bố trí, sắp xếp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý phân công công việc cho phù hợp.Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và cán bộ chuyên trách trong nhà trường về tổ chức các hoạt động đặc thù, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác học sinh nội trú, đặc điểm tâm lí học sinh dân tộc thiểu số, văn hoá dân tộc, về giáo dục môi trường, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, tư vấn tâm lí học đường.

- Lựa chọn những giáo viên có năng lực có kinh nghiệm, nhiệt tình làm tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.Tích cực đổi mới về phương pháp dạy học phù hợp với HS DTTS, dạy học sát với khả năng, trình độ nhận thức của các đối tượng học sinh. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lí thực hiện một sáng kiến đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý, có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh.

- Lập kế hoạch tổ chức hội thảo, hội thi về nghiên cứu KHSP ứng dụng, bài giảng eleaning, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Tổ chức dự giờ thăm lớp, tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

IV.THỰC HIỆN TỐT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC DÂN TỘC

1. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh: theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục & Đào tạo: Học sinh được hưởng học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu do nhà nước quy định, học sinh được trang cấp đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và đồ dùng cá nhân, hỗ trợ học phẩm theo quy định...

Thực hiện tốt 3 đủ cho học sinh: Đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở.

Triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chế độ, chính sách theo các văn bản pháp quy, quy định về chế độ chính sách của Trung ương và địa phương đối với trường PTDTNT, cán bộ quản lí, nhà giáo công tác tại trường chuyên biệt.

2. Về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn:

- Tổ chức cho học sinh sử dụng có hiệu quả các ấn phẩm, tạp chí Dân tộc thiểu số.

- Tham mưu, đề xuất với cấp trên ban hành các chính sách địa phương, đẩy mạnh công tác xã hội hoá huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số.

3. Chủ động tham mưu ban hành các chính sách của địa phương về giáo dục dân tộc

Bên cạnh chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục dân tộc, đơn vị chủ động tham mưu đề xuất với các cấp, các ngành ban hành các chính sách của địa phương về giáo dục dân tộc; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục tại các địa phương.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo,theo dõi việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2017-2018

2. Các tổ chuyên môn, Đoàn, Đội, giáo viên chủ nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2017-2018, sơ kết học kì I, tổng kết năm học báo cáo Ban giám hiệu.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc năm học 2017 -2018 Của trường PTDT Nội Trú Ba Bể

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT (báo cáo) P. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (chỉ đạo)

- 3 tổ CM, GVCN, Đoàn - Đội (t/h)

- Lưu VT

Nguyễn thị Thẩn

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 34
Tháng 12 : 557