Kế hoạch quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

...

Kế hoạch quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

SỞ GD&ĐT BẮC KẠN

TRƯỜNG PTDTNT BA BỂ

 

Số: 12/ KH-NT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Ba Bể, ngày 28 tháng 2 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

 

Thực hiện kế hoạch số 76/ KH-SGDĐT, ngày 19/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017, Trường PTDT Nội Trú Ba Bể xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2017 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở trong hoạt động của nhà trường nhằm công khai minh bạch các hoạt động, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đồng thời giúp cho các bộ phận trong cơ quan có định hướng trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ năm học

Tăng cường vai trò của Ban chi ủy, Ban giám hiệu, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị nhằm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí.

2. Yêu cầu:

Thực hiện QCDC ở cơ sở phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 13- NQ/TU ngày 28 thánh 11 năm 2016 của ban thường vụ Tỉnh ủy về “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay”. Chú trọng và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XII) về’ “ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự cuyển hóa”trong nội bộ và quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/1016 của bộ chính trị về “ Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”

QCDC ở cơ sở phải được gắn liền với thực hiện thường xuyên, liên tục thành nề nếp, phát huy sức mạnh của cá nhân, bộ phận, đoàn thể trong việc thực hiện tốt Quy chế cơ sở của đơn vị

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Ban chi ủy, ban giám hiệu phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc thực hiện QCDC trong nhà trường

Ban chỉ đạo quy chế dân chủ xây dựng các nội dung về QCDC phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên triển khai thực hiện tốt QCDC. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, việc thực hiện nội quy quy chế cơ quan, việc chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công chức, viên chức, việc thực hiện các chế độ của học sinh theo quy định của nhà nước.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về QCDC

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở bằng nhiều hình thức như: Tổ chức học tập trung; lồng ghép trong các cuộc họp hội đồng, họp chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, họp tổ, tập trung đầu tuần; đăng tải trên hệ thống Website của nhà trường…

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Quy chế dân chủ theo tinh thần Nghị quyết số 13 NQ/Tu ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay”; Chú trọng và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXII) về “ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 55 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

3. Công tác triển khai hực hiện QCDC trong nhà trường

- Ban chi ủy, Ban giám hiệu nêu cao tinh thần trách nhiệm về thực hiện QCDC; cán bộ giáo viên, nhân viên chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

- Công khai để cán bộ giáo viên, nhân viên biết những việc được tham gia ý kiến, những việc được giám sát, kiểm tra theo quy định.

- Củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ theo nội dung Chỉ thị số: 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của ban bí thư trung ương Đảng, đồng thời sửa đổi Quy chế hoạt động của BCĐ phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường.

- Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số: 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sơ tại nơi làm việc.

- Kiểm tra việc thực hiện QCDCCS với các hoạt động cụ thể như:

+ Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.

+ Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

+ Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

+ Công khai việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

+ Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học.

+ Việc thực hiện nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

+ Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi

+ Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá xếp loại công chức hàng năm.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC năm 2017 trong nhà trường gồm các đ/c:

1. Nguyễn Thị Thẩn : Phó bí thư chi bộ-Phó HT- Trưởng ban

2. Hà Nam Ninh: Chủ tịch công đoàn- Phó trưởng ban

3. Đàm Thị Hường : Trưởng ban TTND - Ủy viên

4. Bùi Thị Trinh thương: Tổng phụ trách đội- Ủy viên

5. Dương Thị Dung: Tổ trưởng tổ Văn phòng: Ủy viên

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện những yếu kém, tồn tại trong quá trình thực hiện, nhằm tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tại địa phương về những giải pháp thực hiện, vượt qua khó khăn thách thức;

- Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua yêu nước nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong nhà trường, phát huy cao vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn, tiêu cực …

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Ban chi uỷ; trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ; tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa QCDC qua việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

- Tham mưu với ban chi ủy chỉ đạo việc tổ chức hội nghị công nhân viên chức hàng năm, xây dựng quy chế phối hợp, chế độ nâng lương sớm, thành lập Ban thanh tra nhân dân, ban Kiểm tra nội bộ trường học để kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh.

- Các kế hoạch phải được bàn bạc cụ thể từ tổ chuyên môn, sau đó đưa ra hội nghị CB-CC để thảo luận, thống nhất từ chỉ tiêu đến các biện pháp thực hiện;

- Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản được đưa ra bàn bạc công khai nhằm minh bạch các hoạt động tài chính.

- Công khai tài chính đầu năm và hàng quý, tổ chức thảo luận quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức cho ban thanh tra, ban thi đua theo dõi, đánh giá.

- Xây dựng các kế hoạch phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

- Công khai kết quả kiểm tra nội bộ và công khai các kết quả giải quyết đơn thư của công dân (nếu có).

-Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; các phong trào thi đua của ngành; có biện pháp quản lý, kiểm tra chặt chẽ chất lượng giảng dạy, lấy chất lượng giảng dạy thực chất để đánh giá tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, tình thương yêu của nhà giáo với học sinh.

- Đánh giá, xếp loại công chức viên chức, xếp loại thi đua phải công khai theo đúng quy định. (Cuối năm học, tổ chức bình xét thi đua theo các danh hiệu đã đăng ký từ đầu năm học và theo đúng quy định về thi đua, khen thưởng. Xây dựng tiêu chí thi đua theo từng giai đoạn, bình xét công khai, nghiêm minh nhằm phân loại được cán bộ công chức trong cơ quan. Gắn thi đua với xếp loại công chức, xếp loại chuẩn nghề nghiệp)

- Biểu dương, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học lực của học sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

- Xây dựng hòm thư góp ý và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh cũng như ý kiến đóng góp của phụ huynh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung thực hiện QCDC, giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện.

- Các tổ chuyên môn, Công đoàn, Đoàn- Đội có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai kế hoạch, theo dõi việc thực hiện QCDC và báo cáo BCĐ.

Trên đây là kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 của trường PTDT Nội Trú Ba Bể

 

Nơi nhận:

- BCU, BGH( BC);

-Thành viên BCĐ (c/đ);

- CB,GV,NV( t/h);

- Lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thẩn

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 21
Tháng 11 : 784